สารสนเทศเชิงระบบ รายงานข้อมูล

ลำดับ ชื่อกลุ่มงาน นักวิจัย
(ความเชี่ยวชาญ)
ผู้เชี่ยวชาญ
(ความเชี่ยวชาญ)
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ พื้นที่ชุมชน ปัญหา
1 การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม Researcher 23 Expert 51 Research 81 Creative 0 Area 19 Problem 26
2 การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน Researcher 16 Expert 2 Research 58 Creative 0 Area 15 Problem 16
3 เกษตรกรรมยั่งยืน Researcher 18 Expert 2 Research 76 Creative 0 Area 12 Problem 13
4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Researcher 15 Expert 10 Research 210 Creative 0 Area 54 Problem 70
5 การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน Researcher 3 Expert 0 Research 35 Creative 0 Area 22 Problem 30
6 การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน Researcher 23 Expert 5 Research 79 Creative 2 Area 32 Problem 35
7 การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น Researcher 1 Expert 0 Research 0 Creative 0 Area 0 Problem 0
8 การลงทุนด้านสุขภาพโดยชุมชน Researcher 2 Expert 0 Research 16 Creative 0 Area 1 Problem 1
;