พื้นที่ชุมชน รายงานข้อมูล

ลำดับ พื้นที่ชุมชน ศูนย์เครือข่าย มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญ ปัญหาในพื้นที่
1 ทต.กระดังงา อปท.อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
2 ทต.ก้อ ทต.แม่แรง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
3 ทต.ขนวน อบต.หนองกุ้งสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
4 ทต.คลองพนพัฒนา อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
5 ทต.คลองพิไกร อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
6 ทต.คลองหาด ทม.วังน้ำเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
7 ทต.คลองแงะ อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
8 ทต.ชนบท อบต.โนนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
9 ทต.ช่องเม็ก อบต.บุ่งเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
10 ทต.ช้างซ้าย อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 1 Problem 0
11 ทต.ดำเนินสะดวก โครงการรวมพลัง (ศวภ.ภาคกลาง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Problem 0
12 ทต.ตลาดใหญ่ อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
13 ทต.ตลุก อบต.สมอแข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
14 ทต.ทัพเสด็จ ทม.วังน้ำเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
15 ทต.ท่าผา อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
16 ทต.ท้ายดง อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
17 ทต.ท่าสีดา อบต.หนองกุ้งสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
18 ทต.ท่าเกษม ทม.วังน้ำเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
19 ทต.ท่าแค อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
20 ทต.ทุ่งสะโตก ทต.แม่แรง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
21 ทต.ธรรมศาลา ลูกข่าย ศจค.ท่างาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 6 Problem 4
22 ทต.ธาตุ ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
23 ทต.นาครัว ทต.แม่แรง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
24 ทต.นาคู อบต.เหล่าใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
25 ทต.นาชะอัง อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
26 ทต.นาหัวบ่อ อบต.บุ่งเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
27 ทต.นาอาน ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
28 ทต.บางแพ ลูกข่าย ศจค.บางคนที มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Problem 0
29 ทต.บ้านกรูด ศจค.หนองพลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 2 Problem 11
30 ทต.บ้านค้อ ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
31 ทต.บ้านด่าน อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
32 ทต.บ้านสวน อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
33 ทต.บ้านแป้น อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 2
34 ทต.บ้านโปร่ง อบต.เหล่าใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
35 ทต.บุเเกรง อบต.หนองกุ้งสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
36 ทต.ปงยางคก อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
37 ทต.ประสาทสิทธิ์ ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
38 ทต.ปลักแรด อบต.สมอแข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Problem 0
39 ทต.ปัว อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 1
40 ทต.ปากน้ำ อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
41 ทต.ปากน้ำฉวาง อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 1 Problem 0
42 ทต.ปากปวน ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
43 ทต.ปากแพรก ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
44 ทต.ป่าไร่ อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
45 ทต.พระพุทธบาทเชียงคาน อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
46 ทต.พระแท่น ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
47 ทต.พรุใน อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
48 ทต.พอกน้อย อบต.บุ่งเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
49 ทต.ภูเเล่นช้าง อบต.บุ่งเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
50 ทต.มาบอำมฤต อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 1 Problem 0
51 ทต.ยางเนิ้ง ทต.วังชิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
52 ทต.รางกระทุ่ม ศจค.ผาสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 13 Problem 9
53 ทต.ราชกรูด อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
54 ทต.ลิ้นฟ้า อบต.เหล่าใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
55 ทต.วังชิ้น ทต.วังชิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
56 ทต.วังดิน ทต.วังชิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
57 ทต.วังทอง ทม.วังน้ำเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
58 ทต.วังพร้าว อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
59 ทต.วังสมบูรณ์ ทม.วังน้ำเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
60 ทต.วังเหนือ ทต.วังชิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
61 ทต.วังไผ่ อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 2 Problem 0
62 ทต.สนม อบต.บุ่งเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
63 ทต.สระพังทอง อบต.เหล่าใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
64 ทต.สันทราย อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
65 ทต.สันทรายงาม อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 1 Problem 0
66 ทต.สามมัคคี อบต.เหล่าใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
67 ทต.สามแวง อบต.ดงอีจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 2 Problem 2
68 ทต.สูงเม่น ทต.แม่แรง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
69 ทต.หนองจอก ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
70 ทต.หนองบัว ทม.ล้อมแรด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
71 ทต.หนองพลับ ศจค.หนองพลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 4 Problem 2
72 ทต.หนองล่อง ทต.แม่แรง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
73 ทต.หนองฮี อบต.หนองกุ้งสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
74 ทต.หนองแก อบต.โนนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
75 ทต.หลวงใต้ อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
76 ทต.ห้องเเซง อบต.บุ่งเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
77 ทต.หัวช้าง อบต.ดงอีจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
78 ทต.หัวสะพาน อปท.อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
79 ทต.หาดทรายรี อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
80 ทต.หาดเจ้าสำราญ ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
81 ทต.หารแก้ว ทม.ล้อมแรด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
82 ทต.เกาะคา อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
83 ทต.เกาะยาว อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
84 ทต.เจ็ดเสมียน โครงการรวมพลัง (ศวภ.ภาคกลาง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 5 Problem 5
85 ทต.เชียงเคี่ยน อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 1 Problem 1
86 ทต.เชียงแหว อบต.โนนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
87 ทต.เม็งราย อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 1 Problem 0
88 ทต.เมยวดี อบต.หนองกุ้งสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
89 ทต.เมืองหงษ์ อบต.บุ่งเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
90 ทต.เลาขวัญ ลูกข่าย ศจค.บางคนที มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Problem 0
91 ทต.เวียง ทม.ล้อมแรด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
92 ทต.เวียง(บ้านทราย) ทต.วังชิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
93 ทต.เวียงคุก อบต.นาอ้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
94 ทต.เสริมงาม ทต.วังชิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
95 ทต.เอราวัณ อบต.นาอ้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
96 ทต.เอราวัณ โครงการรวมพลัง (ศวภ.ภาคกลาง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Problem 0
97 ทต.แม่ลานนา อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
98 ทต.แม่แรง ทต.แม่แรง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
99 ทต.โกรกเเก้ว อบต.บุ่งเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
100 ทต.โคกล่าม อบต.เหล่าใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
101 ทต.โคกสูง ทม.วังน้ำเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
102 ทต.โนนสะอาด ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
103 ทต.โพนแพง อบต.โนนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
104 ทต.โพหัก โครงการรวมพลัง (ศวภ.ภาคกลาง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 10 Problem 0
105 ทต.ไค้นุ่น อบต.เหล่าใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
106 ทต.ไทรงาม อบต.สมอแข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Problem 0
107 ทต.ไหล่หิน อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
108 ทม.ปากพนัง อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 1 Problem 0
109 ทม.ล้อมแรด ทม.ล้อมแรด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
110 ทม.สระแก้ว ทม.วังน้ำเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
111 บัวใหญ่ อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 47 Problem 0
112 อบต.กระดังงา ลูกข่าย ศจค.บางคนที มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 9 Problem 3
113 อบต.กะไหล อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
114 อบต.กำแพง อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
115 อบต.กุดปลาดุก อบต.หนองกุ้งสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
116 อบต.กุดลาด อบต.หนองกุ้งสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
117 อบต.กุดสะเทียน อบต.นาอ้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
118 อบต.กู่กาสิงห์ อบต.โนนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
119 อบต.คลองทับจันทร์ อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
120 อบต.คลองน้ำใส อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
121 อบต.คลองน้ำไหล อบต.คลองน้ำไหล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 3 Problem 0
122 อบต.คลองวาฬ ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 1
123 อบต.คลองหินปูน ทม.วังน้ำเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
124 อบต.คลองเคียน อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
125 อบต.คลองไก่เถื่อน ทม.วังน้ำเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
126 อบต.ควนสตอ อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
127 อบต.ควร อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 1
128 อบต.คำโคกสูง อบต.ดินดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
129 อบต.คุระ อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
130 อบต.คุริง อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
131 อบต.จอมบึง ลูกข่าย ศจค.จอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Problem 0
132 อบต.จารพัต อบต.บุ่งเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
133 อบต.ชมสะอาด อบต.ดงอีจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
134 อบต.ชัยเกษม ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
135 อบต.ซับมะกรูด อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
136 อบต.ซับสมบูรณ์ อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
137 อบต.ดงพญา อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 1 Problem 1
138 อบต.ดงมะไฟ อบต.โนนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
139 อบต.ดอนตาล อบต.นาอ้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
140 อบต.ดอนตาเพชร ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
141 อบต.ดอนไผ่ ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
142 อบต.ดอนไฟ อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
143 อบต.ด่านนาขาม อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
144 อบต.ต้นมะพร้าว ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
145 อบต.ตะเสะ อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
146 อบต.ตันหยงโป อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
147 อบต.ตาพระยา อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
148 อบต.ตาลเตี้ย อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Problem 0
149 อบต.ตาหลังใน อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
150 อบต.ตำมะลัง อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
151 อบต.ถนนหัก อบต.บ้านยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
152 อบต.ถ้ำ อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
153 อบต.ถ้ำรงค์ ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
154 อบต.ทรงคนอง ศจค.ผาสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 6 Problem 3
155 อบต.ทับกฤช อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Problem 0
156 อบต.ทับผึ้ง อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 2 Problem 0
157 อบต.ทับพริก อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
158 อบต.ทัพไทย อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
159 อบต.ท่าก้อน อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 1
160 อบต.ท่าข้าม อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
161 อบต.ท่างาม ลูกข่าย ศจค.ท่างาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Problem 3
162 อบต.ท่าช้าง ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
163 อบต.ท่านัด ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
164 อบต.ท่าพระ อบต.โนนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
165 อบต.ท้ายเหมือง อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
166 อบต.ท่าศาลา อบต.สมอแข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
167 อบต.ท่าสวรรค์ อบต.นาอ้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
168 อบต.ท่าหลวง ลูกข่าย ศจค.จอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 6 Problem 9
169 อบต.ท่าเกวียน ทม.วังน้ำเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
170 อบต.ท่าเกษม ทม.วังน้ำเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
171 อบต.ท่าเมือง อบต.ดงอีจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
172 อบต.ท่าเรือ อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
173 อบต.ท่าแยก ทม.วังน้ำเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
174 อบต.ทุ่งขวาง ศจค.ผาสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 10 Problem 2
175 อบต.ทุ่งคาวัด อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
176 อบต.ทุ่งชมพู อบต.ดินดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
177 อบต.ทุ่งนางาม อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
178 อบต.ทุ่งบัว ศจค.ผาสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 6 Problem 2
179 อบต.ทุ่งฝาย อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
180 อบต.ทุ่งมหาเจิรญ ทม.วังน้ำเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
181 อบต.ทุ่งโพ อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
182 อบต.ธรรมศาลา โครงการรวมพลัง (ศวภ.ภาคกลาง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 8 Problem 1
183 อบต.นาขุม อบต.สมอแข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
184 อบต.นาคำไฮ อบต.เหล่าใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
185 อบต.นาคูณใหญ่ อบต.โนนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
186 อบต.นางพญา ทต.วังชิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
187 อบต.นาทม อบต.หนองกุ้งสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
188 อบต.นาปัง อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
189 อบต.นามาลา อบต.โนนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
190 อบต.นาวุ้ง อปท.อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
191 อบต.นาสวรรค์ อบต.นาอ้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
192 อบต.นาเจริญ อบต.ดงอีจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
193 อบต.นาโป่ง ทม.ล้อมแรด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
194 อบต.นาไม้ไผ่ อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
195 อบต.นาไร่หลวง อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
196 อบต.น้ำตก อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 1 Problem 3
197 อบต.น้ำปั้ว อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
198 อบต.น้ำแคม อบต.นาอ้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 1
199 อบต.น้ำใส อบต.ดงอีจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 1
200 อบต.นิคมสงเคราะห์ อบต.หนองกุ้งสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
201 อบต.บ่อรัง อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
202 อบต.บ่อเกลือเหนือ อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 1 Problem 1
203 อบต.บ่อเหล็กลอง ทต.วังชิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
204 อบต.บ่อเเก้ว อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
205 อบต.บัวตูม อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Problem 1
206 อบต.บัวเชด อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
207 อบต.บางกุ้ง อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
208 อบต.บางคนที ลูกข่าย ศจค.บางคนที มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Problem 0
209 อบต.บางจาก อปท.อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
210 อบต.บางจาก อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
211 อบต.บางช้าง ศจค.ผาสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 4 Problem 1
212 อบต.บางน้ำจืด อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
213 อบต.บางปลา ศจค.ผาสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Problem 2
214 อบต.บางพรม ศจค.ผาสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 5 Problem 1
215 อบต.บางพลับ ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 1
216 อบต.บางสัก อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
217 อบต.บางเจ้าฉ่า ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 1
218 อบต.บ้านกร่าง อบต.สมอแข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
219 อบต.บ้านกลาง อบต.สมอแข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
220 อบต.บ้านกาศ อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 1
221 อบต.บ้านม่วง ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
222 อบต.บ้านยาง อบต.บ้านยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Problem 3
223 อบต.บ้านลาน อบต.ดินดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
224 อบต.บ้านสิงห์ อบต.ดงอีจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 1
225 อบต.บ้านหนุน อบต.สมอแข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Problem 0
226 อบต.บ้านหม้อ ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
227 อบต.บ้านหวด อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
228 อบต.บ้านหาด ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 1
229 อบต.บ้านเสี้ยว อบต.สมอแข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
230 อบต.บ้านแก้ง อบต.ดงอีจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
231 อบต.บ้านแก้ง ทม.วังน้ำเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
232 อบต.บ้านในดง ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 1
233 อบต.บ้านใหม่สุขเกษม อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
234 อบต.บ้านไทย อบต.ดงอีจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Problem 1
235 อบต.บ้านไผ่ อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 1
236 อบต.บ้านไร่ ศจค.ผาสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 3 Problem 3
237 อบต.บึงกระจับ อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 2 Problem 0
238 อบต.บึงทับแรต อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Problem 0
239 อบต.บึงระมาณ อบต.คลองน้ำไหล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
240 อบต.ปงน้อย อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 1 Problem 1
241 อบต.ปราณบุรี ศจค.หนองพลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 6 Problem 1
242 อบต.ปอแดง อบต.ดินดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
243 อบต.ปังกู อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
244 อบต.ปากชม ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
245 อบต.ปากช่อง ลูกข่าย ศจค.จอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 5 Problem 6
246 อบต.ปากแคว อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
247 อบต.ป่าคา อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 1 Problem 0
248 อบต.ป่าสัก อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
249 อบต.ป่าสังข์ อบต.ดงอีจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
250 อบต.ป่าเด็ง ศจค.หนองพลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 11 Problem 5
251 อบต.ปึกเตียน ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 1
252 อบต.ผักขะ อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
253 อบต.ผ่านศึก อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
254 อบต.ผาเลือด ทต.วังชิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
255 อบต.พงศ์ประศาสน์ ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 2
256 อบต.พระธาตุขิงเเกง อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
257 อบต.พระธาตุผาแดง ทม.ล้อมแรด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
258 อบต.พระเพลิง ทม.วังน้ำเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
259 อบต.พระเสาร์ อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 1
260 อบต.พลับพลาไชย ศจค.ผาสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 3 Problem 3
261 อบต.พานพร้าว อบต.ดินดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
262 อบต.ภูหอ ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
263 อบต.ม่วงเจ็ดต้น อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 3
264 อบต.ยางขี้นก อบต.ดินดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
265 อบต.ยางคำ อบต.ดงอีจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Problem 1
266 อบต.ยางสูง อบต.คลองน้ำไหล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
267 อบต.รมณีย์ อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
268 อบต.ร่องเคาะ อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
269 อบต.รางบัว ลูกข่าย ศจค.บางคนที มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Problem 0
270 อบต.ริม อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 1 Problem 1
271 อบต.ลำนารายณ์ ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
272 อบต.ลำภี อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
273 อบต.ลำเหย ศจค.ผาสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 3 Problem 1
274 อบต.ลิพัง อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
275 อบต.วอแก้ว ทต.วังชิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
276 อบต.วังดิน อบต.สมอแข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
277 อบต.วังทอง อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
278 อบต.วังท่าดี อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
279 อบต.วังมะนาว ลูกข่าย ศจค.จอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 2 Problem 5
280 อบต.วังอ่าง อบต.ขุนทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
281 อบต.วังใหม่ ทม.วังน้ำเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
282 อบต.วัฒนานคร อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
283 อบต.วัดประดู่ ลูกข่าย ศจค.จอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 2 Problem 4
284 อบต.วัดแก้ว ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
285 อบต.ศรีณรงค์ อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 3 Problem 3
286 อบต.ศาลาลัย ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
287 อบต.ศาลเจ้าโรงทอง ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
288 อบต.สกาด อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 1
289 อบต.สถาน อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
290 อบต.สถาน อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 3
291 อบต.สมอพลือ ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
292 อบต.สมอแข อบต.สมอแข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
293 อบต.สระกะเทียม ศจค.ผาสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 3 Problem 4
294 อบต.สร้างถ่อ อบต.ดงอีจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Problem 0
295 อบต.สวนผึ้ง ลูกข่าย ศจค.จอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 7 Problem 4
296 อบต.สวนหม่อน อบต.ดินดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
297 อบต.สะเนียน อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
298 อบต.สันทะ ทต.วังชิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
299 อบต.สันสลี อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
300 อบต.หนองกระเจ็ด ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
301 อบต.หนองขุ่นใหญ่ อบต.ดงอีจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
302 อบต.หนองจอก ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
303 อบต.หนองชุมพลเหนือ ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
304 อบต.หนองตะเคียนบอน อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
305 อบต.หนองตาด อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Problem 1
306 อบต.หนองตูม อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 8 Problem 0
307 อบต.หนองทุ่ม อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
308 อบต.หนองนกไข่ ศจค.ผาสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 2 Problem 0
309 อบต.หนองน้ำใส อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
310 อบต.หนองบอน อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
311 อบต.หนองบัว ศจค.ผาสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 2 Problem 4
312 อบต.หนองปรง ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
313 อบต.หนองปลาหมอ ศจค.ผาสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 9 Problem 2
314 อบต.หนองปลาไหล ศจค.ผาสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 3 Problem 4
315 อบต.หนองปลาไหล อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Problem 0
316 อบต.หนองป่าก่อ ทต.วังชิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
317 อบต.หนองพันทา อบต.ดงอีจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Problem 1
318 อบต.หนองม่วง อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
319 อบต.หนองสังข์ อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
320 อบต.หนองหญ้าปล้อง ศจค.หนองพลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 4 Problem 4
321 อบต.หนองเหล่า อบต.บุ่งเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
322 อบต.หนองเเรด อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
323 อบต.หนองเเหน อบต.บุ่งเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
324 อบต.หนองแคน อบต.บ้านยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
325 อบต.หนองแวง อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
326 อบต.หนองแวงโสกพระ อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
327 อบต.หนองไผ่ อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
328 อบต.หมอเมือง อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 1
329 อบต.หลุมรัง ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
330 อบต.ห้วยขมิ้น อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
331 อบต.ห้วยด้วน ศจค.ผาสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 8 Problem 2
332 อบต.ห้วยถั่วเหนือ อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 3 Problem 0
333 อบต.ห้วยท่าช้าง ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
334 อบต.ห้วยน้ำข้าว อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 1 Problem 0
335 อบต.ห้วยม่วง โครงการรวมพลัง (ศวภ.ภาคกลาง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 8 Problem 2
336 อบต.ห้วยมุ่น อบต.สมอแข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
337 อบต.ห้วยยาง ศจค.บ้านในดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
338 อบต.ห้วยลึก ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
339 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ศจค.หนองพลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 6 Problem 4
340 อบต.ห้วยเตย อบต.ดินดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
341 อบต.หัวเสือ อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 1
342 อบต.หัวไผ่ ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 1
343 อบต.หาดคัมภีร์ อบต.บุ่งเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
344 อบต.หินโงม อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
345 อบต.อ่างทอง อบต.คลองน้ำไหล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 4 Problem 0
346 อบต.อ่าวตง อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Problem 0
347 อบต.อุดมพร อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Problem 1
348 อบต.เกาะตาล อบต.สมอแข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Problem 0
349 อบต.เข็กน้อย อบต.สมอแข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
350 อบต.เขาทอง อบต.บ่อเเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 1 Problem 0
351 อบต.เขาแร้ง ลูกข่าย ศจค.บางคนที มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Problem 0
352 อบต.เบญจขร อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
353 อบต.เบิกไพร ลูกข่าย ศจค.จอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 6 Problem 3
354 อบต.เปือ อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 1 Problem 1
355 อบต.เฝ้าไร่ อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Problem 2
356 อบต.เพชรชมภู อบต.คลองน้ำไหล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
357 อบต.เมืองจัง อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
358 อบต.เมืองบัว อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 2 Problem 1
359 อบต.เมืองพล อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 1
360 อบต.เมืองแก อบต.บ้านยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Problem 2
361 อบต.เมืองไผ่ อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
362 อบต.เวียงกานต์ ทต.แม่แรง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
363 อบต.เวียงห้าว ทต.วังชิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
364 อบต.เสมาใหญ่ อบต.โนนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
365 อบต.เสอเพลอ ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
366 อบต.เสี้ยว ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
367 อบต.เหล่าอ้อย อบต.บุ่งเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
368 อบต.แก้งไก่ อบต.โนนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
369 อบต.แก้มอ้น ลูกข่าย ศจค.จอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 5 Problem 0
370 อบต.แจนแลน อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 2 Problem 2
371 อบต.แดนชุมพล อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
372 อบต.แม่กัวะ ทม.ล้อมแรด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
373 อบต.แม่ตีบ อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
374 อบต.แม่พริก อบต.บัวใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
375 อบต.แม่ยางตาล อบต.สมอแข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Problem 0
376 อบต.แม่ลาน ทต.แม่แรง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
377 อบต.แม่สัน อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
378 อบต.แม่สุก อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
379 อบต.โคกขมิ้น อบต.บ้านยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 2 Problem 2
380 อบต.โคกพระ อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 2 Problem 3
381 อบต.โชคชัย อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 1 Problem 1
382 อบต.โนนทัน อบต.นาอ้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
383 อบต.โนนทัน ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
384 อบต.โนนหมากมุ่น อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
385 อบต.โป่งแดง อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 2 Problem 0
386 อบต.โพทะเล อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
387 อบต.โพธิ์ชัย อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 2
388 อบต.โพธิ์ตาก อบต.โนนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
389 อบต.โพน อบต.เหล่าใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
390 อบต.โพนงาม อบต.เหล่าใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
391 อบต.โพนเเพง อบต.หนองกุ้งสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Problem 0
392 อบต.โพไร่หวาน อปท.อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
393 อบต.โสกนกเต็น อบต.ศรีณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
394 อบต.ไกรนอก อบต.ไกรนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
395 อบต.ไชยวัฒนา อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 1 Problem 3
396 อบต.ไทยอุดิ อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
397 อบต.ไทรทอง อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
398 อบต.ไทรเดี่ยว อปท.สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Problem 0
399 อบต.ไพศาล อบต.ดงอีจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Problem 0
400 อบต.ไพศาลี อบต.สมอแข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Problem 0
401 อบต.ไร่ อบต.โนนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Problem 0
402 อบต.ไร่มะขาม ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 0
403 อบต.ไร่โคก ศจค.บ้านหม้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Problem 1
404 เจดีย์ชัย อบต.เจดีย์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Problem 0
405 เทศบาลตำบลแม่มอก ทม.ล้อมแรด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Problem 0
;