งานสร้างสรรค์ รายงานข้อมูล

ลำดับ ชื่อผลงานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน เอกสาร
1 การพัฒนาระบบสารสนเทศศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนหลงลับแล อาจารย์ภานุวัฒน์ขันจา Download
2 ระบบตรวจวัดพัฒนาการผู้พิการกล้ามเนื้อด้วยสัญญาณอีเอ็มจี อาจารย์ภานุวัฒน์ขันจา Download
;