ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  • mr.phanuwat@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
  2. ระบบฐานข้อมูล (Database System)
  3. วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (The development of the database systems research to local network khayomhawityalai rajabhat University.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์
  1. การพัฒนาระบบสารสนเทศศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนหลงลับแล
  2. ระบบตรวจวัดพัฒนาการผู้พิการกล้ามเนื้อด้วยสัญญาณอีเอ็มจี

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ