ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 121 ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170
  • research_pbru@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ