ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 38/98 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  • reseach_pbru@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. การจัดการและพฤติกรรมองค์การ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์. การจัดการเชิงกลยุทธ์, การเป็นผู้ประกอบกา (Oganizational Behavior and Management, Human Resource Management, Entrepreneurship, Strategic Management)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ