ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 109/87 ม.2 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  • research_pbru@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. การจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Management, Human Resource Management)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ