ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 49/3 ม.7 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
  • research_pbru@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า รงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (-)
  2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (-)
  3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองจอก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (-)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ