ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 15/5 ม.2 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. ผลกระทบจากโรงโม่หินที่มีต่อประชาชนในเขตตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (The impacts of stone grinding mills on people living in Saphlee sub-district, Pathio district, Chumphon province.)
  2. การบำบัดน้ำเสียสีย้อมกระจูดโดยใช้สารส้มร่วมกับคลอรีน: กรณีศึกษา ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (Treatment of dyeing krajood wastewater by alum with chlorine: A case study of Phanangtung sub district, Khuan Khanun district, Phatthalung province.)
  3. การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือโรงฆ่าสุกรเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก: กรณีศึกษา ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (Utilization of pigs slaughter waste for composting: A case study of Makoknua sub district, Khuan Khanun district, Phatthalung province.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ