ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์รัชกร นามกร

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 103/379 ม.3 ถ.นาเนียน ต.มะขามเตีย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การศึกษารูปแบบระบบการบำบัดน้ำเสียชุมชนที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (Study on appropriate domestic wastewater system for wangpai municipality, muang, chumphon province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ