ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ดร.จารุโส สุดคีรี

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 180/45 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การจัดการขยะชุมชนของชุมชนสระแก้วและชุมชนบ้านล่างเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างยั่งยืน (English)
ผู้ร่วมโครงการ
  1. การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการใช้ประโยชน์ขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ