ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ดร.พิสิฐ นิลเอก

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 105/189 ม.3 ถ.นาเนียน ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราาฏร์ธานี

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (Management of Waste by Participation in Tumbol Kalai Amphor Takua Thung Phangnga Province)
  2. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (Management of Waste by Participation in Pommanee Sub District Administration Amphone Kapong)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ