ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 10 ถ.นคร-ปากพนันื ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ