ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 22 ซ.พระรามที่ 2 ซอย.37 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการความหลากหลายสมุนไพรไทย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทต.บ้านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง (The wisdom of managing a variety of Thailand herbs and development of medicinal products.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ