ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 24 ถ.เทศาพัฒนา ซอย.7 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. ระบบการบริหารจัดการกลุ่มทอผ้าเช็ดเท้าตำบลนาไม้ไผ่ในมิติของฐานเศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (professional Management System of Foot Wipes Group namaipai District in the Dimension of Economic and Culture to Construct Strength and Sustainability under Sufficiency Economy)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ