ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
  • chalidacck@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (-)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ