ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ข้อมูลส่วนตัว
  • nat097@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการ เรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (-)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ