ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ดร.ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลส่วนตัว
  • 106 หมู่ที่ 5 ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
  • addps@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การสร้างความรู้ในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทสบาลตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหววัดพัทลุง (Contructivist Waste Participatory Management of people in Ban Suan Sub-District, khuankhanoon Distrtrict, Patthalong Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ