ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ ธนพร รังสิกรรพุม

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • unun_kano@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน, สื่อสังคม, ประชาสัมพันธ์, การจัดการธุรกิจ , การจัดการการขายปลีก, สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Communication Arts / Mass Communication, Social Media, Public Relations, Business Management , retails management , Integrated Marketing Communication)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ
  1. การศึกษาสภาพการรับสื่อไม่พึงประสงค์และรู้เท่าทันสื่อที่มีผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อที่เหมาะสม ของ โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ