ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • J-jaiarree@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การจัดการค่าตอบแทน, การพัฒนาชุมชน ( Management,Human Resource Development,Compensation management, development of communities)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร (The condition and problem income of aging at Saingam Subdistrict, Kampangpetch Province )
  2. การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์ (The Condition and problem Income of aging at Borlung Subdistrict, Phetchabun Province)
  3. การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (The condition and problem income of aging at Pisalee Subdistrict,Nakornsawan Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ