ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ธนพร บัวรอด

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • Fabjoyd@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. - (-)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ
  1. การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร
  2. การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลบ่อรัง จังหวัดเพชรบูรณ์
  3. การศึกษาสภาพและปัญหาการมีรายได้ของผู้สูงอายุ ตำบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ