ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • naphat.wut@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การพัฒนาองค์การ,การจัดการความสามารถพิเศษฯลฯ (Human Resource Development, Organization Development , Talent Management , Coaching , Employee Engagement , Business Ethics , Epistemology , International Human Resource Management)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ