ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
 • คณะครุศาสตร์
 • dr.nongluck@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
 1. การพัฒนาสมรรถนะครู/ทักษะในศตวรรษที่21/วัฒนธรรมแลภูมิปัญญาท้องถิ่น/เศรษฐกิจพอเพียง/การพัฒนาสุขภาวะ/การบริหารสถานศึกษา/การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม/จิตตปัญญาศึกษา (Teacher Development,21st Century Skills,Culture and Local Wisdom,Sufficient economy,Healthy development, School Administration,Moral development,Psychic Studies)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
 1. การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกลาส จังหวัดสุโขทัย (-)
 2. การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางที่เหมาะสม ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (Problems, Needs and Guidelines for Culture, Tradition and Local Knowledge Conservation : A Case Study of Subsomboon, Wicheanburi, Phetchaboon Province.)
 3. การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร (-)
 4. ศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการ ดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (Problems,Needs and Guidelines for Community Welfare To Carring Elderly Person : A Case Study of Klongpikrai, Prankratai, Khampheanghet Province.)
 5. ศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (Problems,Needs and Guidelines for Community Welfare To Carring Elderly Person : A Case Study of Phagkhae, Muang, Sukhothai Province.)
 6. การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการ พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ตำบลโพทะเล อำเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร (-)
 7. การศึกษาปัญหา ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษาตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร (Problems, Needs and Guidelines to Development for Teacher Leaning Management : A Case Study of Nhongplalai, Wangsaipoon, Phijt Province.)
 8. กระบวนการและแนวทางการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน กรณีศึกษาชุมชนเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (The Process and Guideline for Promote Community Welfare To Caring Elderly Person, Children and Youth : Cases Study of Community in Lower-Northern Research-Base Area Network.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ