ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์วัชรีย์ อินทะชิต

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะครุศาสตร์
  • watcharee.i@psru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
  1. ภาษาไทย, เพลงแหล่และเพลงขอทาน (-)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ