ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
 • วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 • p2529@windowslive.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
 1. กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน :ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (Problems related to Participation of Citizens : Case study of Yang Soong Subdistrict Administrative Organization Khanuvoralaksaburi District Kampangpetch Province)
 2. กฎหมายเกี่ยวกับปัญหาผู้สูงอายุขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง :ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (Legal Problems of Elderly’s Long-Term Care : Case study of Huay Khamin Subdistrict Administrative Organization Nong Kae District Saraburi Province )
 3. กฎหมายเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเยาวชนติดสารเสพติด :ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (Law related to Youth Problem with Addictive Substance : Case study of Tung Na-Ngam Subdistrict Lan Sak District Uthaithanee Province)
 4. กฎหมายเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ :ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (Law related to Elderly’s Care : Case study of Tub Krish Subdistrict Administrative Organization Chum Saeng District Nakornsawan Province )
 5. กฎหมายเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ :ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (Law related to Elderly’s Care : Case study of Thung Po Subdistrict Administrative Organization Nong Chaeng District Uthaithanee Province )
 6. กฎหมายเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ :ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (Law related to Elderly’s Care : Case study of Huay Khamin Subdistrict Administrative Organization Nong Kae District Saraburi Province )
ผู้ร่วมโครงการ
 1. แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร
 2. แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 3. แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบล ยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
 4. การพัฒนาแนวทางส่งเสริมความรู้แบบมีส่วนร่วมกับเกษตกร เรื่อง เกษตรกรรมปลอดภัยตามหลักการเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืน

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ