ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์กานดิศ ศิริสานต์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  • dr.kandids@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. กฏหมายรัฐธรรมนูญ/กฎหมายปกครอง/กฎหมายสิ่งแวดล้อม/กฎหมายแรงงาน/กฎหมายระหว่างประเทศ (Constitutional law,Governing law, Environmental law, Labor law, international law)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การพัฒนากลไกทางกฎหมายในการบริหารจัดการขยะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (Legal System Developement according to Solid Waste Management of Thung Na-ngam Subdistrict Administrative Organization Lan Sak District Uthaithanee Province.)
  2. การพัฒนากลไกกฎหมายในการบริหารจัดการขยะชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล เพชรชมภู อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร (Legal System Developement according to Solid Waste Management of Petchompoo Subdistrict Administrative Organization Kosamphee District Kampangpetch Province.)
ผู้ร่วมโครงการ
  1. การพัฒนาแนวทางส่งเสริมความรู้แบบมีส่วนร่วมกับเกษตกร เรื่อง เกษตรกรรมปลอดภัยตามหลักการเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืน
  2. ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ศึกษากรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ