ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • bookclip@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การสร้างสรรค์สื่อและพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ต่อการลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก (The Study of Exposure Unwanted Media and Media Literacy to the Risk of Pregnancy in Adolescence and Development Appropriate Activity for Increasing Media Literacy of Nongnok Peek Ka School Pongdang District Amphoe Mueng , Tak Province )
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ