ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Baitong-Baitong@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าค่า อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย (-)
  2. รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือเหนือ จังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย (-)
  3. รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่ และภาคีเครือข่าย (-)
  4. รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลแม่ลานนา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และภาคีเครือข่าย (-)
  5. รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และภาคีเครือข่าย (-)
  6. รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และภาคีเครือข่าย (-)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่
  1. พื้นที่ อบต.น้ำแคม, โครงการเรื่อง การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้, งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าค่า อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ