ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • Baitong-Baitong@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย (-)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่
  1. พื้นที่ อบต.น้ำแคม, โครงการเรื่อง การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้, งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการสื่อสารเพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ