ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ ดร.นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • sribenchamas@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. สาธารณสุข ( public health)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ
  1. รูปแบบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ