ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ร.ต.อ.หญิง กิ่งแก้ว สำรวยรื่น

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • kingkaew.a@psru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
  1. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข, Public Health (Public Health, Overweight, Obesity)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ
  1. รูปแบบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ