ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี ตรงต่อกิจ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • yuwadee_2516@psru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
  1. การควบคุมแมลงพาหะนำโรค, การควบคุมยุงลายพาหะ (Control of insect vectors, Mosquito control)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. ประสิทธิผลของการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (The effectiveness of the control of Aedes mosquito breeding places by the student’s participation in KheK Noi subdistirct Phetchabun province)
ผู้ร่วมโครงการ
  1. แนวทางการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ