ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ ดร. จิตศิริน ลายลักษณ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • chitsirin@psru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
  1. เคมีคลินิก ( Clinical Chemistry)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ
  1. ประสิทธิผลของการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ