ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • jetsadakon.n@psru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
  1. สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์, วิธีวิทยาการวิจัย, สาธารณสุข, พฤติกรรมสุขภาพ, คุณภาพชีวิต, การสาธารณสุขชุมชน, การป้องกันและควบคุมโรค, ชีวสถิติ, การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Social Analysis Statistics,Research Methodology,Public Health,Health Behavior,quality of life, Community Health,Disease prevention and control,Biostatistics,Use of SPSS in data analysis.)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. ชุมชนนำร่องลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษา เขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (Pilot Community Reduces Risk of Diabetes Mellitus Using Community based; Case Study in Wangtakhien Health Promotion Hospital, Ang-Thong Sub-district, Muang, Kamphangphet Province )
ผู้ร่วมโครงการ
  1. แนวทางการจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ