ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ วิภาดา ศรีเจริญ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • newwiphada@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (-)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ
  1. ชุมชนนำร่องลดเสี่ยงลดโรคเบาหวาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กรณีศึกษา เขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
  2. แนวทางการจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม บ้านห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ