ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์พัฒนภาณุ ทูลธรรม

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  • Leo.mes_si@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านเรื่องเล่า กรณีศึกษา ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (The Development of Elders’ Participation in Continuing Local Wisdoms through Narratives : The Case of Baan Nhoon Sub-district, Song District, Phrae Province)
  2. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (The Strengthening of Elders’ Participation in Continuing Local Wisdoms towards Sustainability : The Case of Mae Yang Tan Sub-district, Rongkwang District, Phrae Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ