ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ปริญญา หวันเหล็ม

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  • pwanlem@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ
  1. การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านเรื่องเล่า กรณีศึกษา ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
  2. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ