ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  • chuthatip291@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์/การบริหารรัฐวิสหกิจและองค์การมหาชน/ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์/การจัดการความขัดแย้งของการปกครองส่วนท้องถิ่น/การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Public Policy and Strategic Management,State Administration and Public Organization,Introduction to Public Administration,Conflict Management of Local Government,Public service provision of local administrative organizations.)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย (The Participation of Waste Management for Community in Khek Noi Subdistrict Administrative Organization)
ผู้ร่วมโครงการ
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ