ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  • chuthatip291@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์/การบริหารรัฐวิสหกิจและองค์การมหาชน/ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์/การจัดการความขัดแย้งของการปกครองส่วนท้องถิ่น/การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Public Policy and Strategic Management,State Administration and Public Organization,Introduction to Public Administration,Conflict Management of Local Government,Public service provision of local administrative organizations.)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (The Participation of Waste Management for Community in Khek Noi Subdistrict Administrative Organization)
ผู้ร่วมโครงการ
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ