ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์กฤติมา อินทะกูล

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  • mai.krittima@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (Research for Local Community Development)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการแก้มลิงบึงระมาณ อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (The Public Participation in Buengraman Retarding Basin Project, Bangrakam district, Phitsanulok Povince.)
ผู้ร่วมโครงการ
  1. การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
  2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ