ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ว่าที่ร้อยตรีศิริพงศ์ กันตะบุตร

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม
  • zankdanger@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. การบริหารจัดการงานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ (-)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ
  1. การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการแสดง กรณีศึกษาการขับร้องทำนองสรภัญญะเป็นภาษาอีสาน ของตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ