ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • Bussaba_took@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
 1. สาขาวิชาการ/สื่อสารมวลชน/การพัฒนาชุมชน (Academic, Mass Communication,Community Development)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
 1. การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ (Guideline of Community Solid Waste Disposal by Participants of Tumbol Bo Rang, Amphoe Wichian Buri, Phetchabun Province)
 2. การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (Guideline of Community Solid Waste Disposal by Participants of Tumbol Wungtadee, Amphoe Nongpai, Phetchabun Province)
 3. การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ( Model of Community Solid Waste Disposal by Participants of Tumbol Bueng Krachap, Amphoe Wichain Buri, Phetchabun Province)
 4. การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (Model of Community Solid Waste Disposal by Participants of Tumbol Wungtadee, Amphoe Nongpai, Phetchabun Province)
 5. การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (Guideline of Community Solid Waste Disposal by Participants of Tumbol Samo Khae, Amphoe Muang, Phitsanulok Province)
 6. การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (Community Participation on Waste Disposal to Drive the Waste Disposal Policy Administration Organization in Lower Northern Thailand)
ผู้ร่วมโครงการ
 1. ศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการจัดการขยะมูลแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 2. ศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
 3. ศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดการขยะฝอยแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมของชุมชนตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 4. ศึกษาปัญหาอุปสรรคและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลของเทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโปร่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ