ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • psaun@psru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. แผนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตำบลคลองน้ำไหลแบบมีส่วนร่วม (Inclusive Tourism Plan for Energy Preservation in Klong Nam Lai Sub-district)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ