ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์คู่ขวัญ แสงศิริ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • n_sangsiri@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. ภาษาอังกฤษและการบริการ (English and Services)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ
  1. แผนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตำบลคลองน้ำไหลแบบมีส่วนร่วม

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ