ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  • pan_cakenaka@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ (A Study of solid waste management model by community participation process, Tambon Huai Mun, Nam Pat District, Uttaradit Province.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ