ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ชัชวินทร์ นวลศรี

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
  • chatchawin.n@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. พลังงานชีวมวล/ไฮโดรเจนฯลฯ (Biomass energy, Biohydrogen/anaerobic digestion)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการจัดการขยะเปลือกกล้วยเพื่อใช้เป็นต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของชุมชนหนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย ( The study of behavior and approach to manage banana peel waste for using as a sustainable waste management model in Nong Tum community, Kongkrilas District, Sukhothai Province)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ