ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • p.pintana@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การสร้างต้นแบบเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อระดับชุมชน (-)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ