ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • pongthep.jan@uru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นด้วยวัสดุท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการขยะเชิงวิกฤต (-)
  2. การพัฒนาต้นแบบเครื่องบดอัดขยะรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมการรับซื้อภายในชุมชน (-)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ