ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวบังอร ผิวเพชร

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • Bang-on.p@psru.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ