ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์วรรณี ทองระย้า

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  • wanta_cd@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การศึกษาและพัฒนาแนวทางในการอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับชุมชน (Study and development of conservation and dissemination of knowledge about the seeds with appropriate community.)
  2. การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรเครือข่ายสู่วิถีการเกษตรปลอดภัย (The study and development of management pattern of local seeds to the self-reliant farmer's agricultural secure the network.)
ผู้ร่วมโครงการ

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ