ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย อาจารย์ธีรภัทร์ พุ่มพลอย

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • คณะครุศาสตร์
  • palmsk12405@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. การสอนคณิตศาสตร์/สถิติ/คณิตศาสตร์ (Teaching mathematics)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
  1. การศึกษาแนวทางการพัฒนาปัญหาหนี้สินของเกษตรกร พื้นที่เทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ (The development solving Debt of farmers problems in area TaiDong WangPong District Phetchaboon province)
ผู้ร่วมโครงการ
  1. การพัฒนาแนวทางส่งเสริมความรู้แบบมีส่วนร่วมกับเกษตกร เรื่อง เกษตรกรรมปลอดภัยตามหลักการเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืน

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ