ข้อมูลนักวิจัย รายงานข้อมูล

นักวิจัย นางสาวกัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ

สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อมูลส่วนตัว
  • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
  • nimalife@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
  1. วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical science)

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมโครงการ
  1. การศึกษาแนวทางการพัฒนาปัญหาหนี้สินของเกษตรกร พื้นที่เทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
  2. การพัฒนาแนวทางส่งเสริมความรู้แบบมีส่วนร่วมกับเกษตกร เรื่อง เกษตรกรรมปลอดภัยตามหลักการเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืน

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานเชิงพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ